PAUSE HERE

Sunday, September 13, 2015

KEMAHIRAN MEMBACA


FAKTOR PENDORONG
Ibu Bapa dan persekitaran


Ibu bapa telah memainkan peranan yang aktif dalam membantu anak mereka belajar namun ada segelintir ibu bapa yang tidak prihatin akan hal ini.

PUNCA-PUNCA MURID KURANG MINAT MEMBACA
»Tiada semangat motivasi dalam diri
»"Mindset" membaca membosankan
»Lebih gemar menonton televisyen dan bermain.
»
»Kedudukan perpustakaan di tingkat tiga.
»buku-buku terbitan lama dan tidak diperbaharui
»keadaan perpustakaan yang tidak tersusun.
»bahan bacaan yang tidak sesuai dengan peringkat umur.
»
»Kerja sekolah terlalu banyak
»Tiada teman
»Di rumah tiada sudut khas untuk membaca

Kesantunan Verbal dan Nonverbal


Single Plural of Nouns

In general the plural of a noun is formed by adding -S to the noun.
Singular
Plural
car
cars
house
houses
book
books
bird
birds
pencil
pencils

However:
1. When the noun ends in SS, SH, CH or X, we add -ES to the noun.
Singular
Plural
kiss
kisses
wish
wishes
match
matches
box
boxes
fox
foxes
  • I have a box in my bedroom.
  • I have three boxes in my bedroom.

2. When the noun ends in a VOWEL + Y, we add -S to the noun.
Singular
Plural
boy
boys
holiday
holidays
key
keys
guy
guys


3. When the noun ends in a CONSONANT + Y, we remove Y and add -IES to the noun.

Singular

Plural
party
parties
lady
ladies
story
stories
nanny
nannies
city
cities

4. If the noun ends in F or FE, we remove the F/FE and add -VES to the noun.
Singular
Plural
life
lives
leaf
leaves
thief
thieves
wife
wives

5. If the noun ends in IS, we change it to ES.
Singular
Plural
analysis
analyses
basis
bases
crisis
crises

6. There are a number of nouns that don't follow these rules. They are irregular and you need to learn them individually because they don't normally have an S on the end.
Singular
Plural
man
men
woman
women
child
children
foot
feet
tooth
teeth
goose
geese
mouse
mice
  • There is a child in the park.
  • There are many children in the park.

7. There are some nouns in English that are the same in the singular and the plural.
Singular
Plural
fish
fish
sheep
sheep
deer
deer
moose
moose
aircraft
aircraft
  • I can see a sheep in the field.
  • I can see ten sheep in the field.

GOLONGAN KATA

2.0 GOLONGAN KATA
2.1 Kata Nama
Menurut Norliza(2008) mendefinisikan kata nama sebagai nama bagi orang, tempat atau benda. Binaan frasa nama yang menunjukkan kedudukan kata nama sebagai inti frasa nama dan perkataan-perkataan lain sebagai penentu atau penerangannya. Golongan kata nama ini boleh dikelompokkan kepada tiga kumpulan iaitu:

2.1.1    Kata nama khas
Kata nama khas ialah kata nama yang merujuk kepada nama sesuatu benda atau orang yang bersifat khusus (Ab. Razak,1994). Huruf pertama kata nama khas ditulis dengan menggunakan huruf besar dalam sesuatu penulisan.

2.1.2  Kata nama am
Kata nama am adalah perkataan yang merujuk kepada benda, tempat, perkara atau konsep yang sifatnya umum. Nama benda-benda biasanya disebut kata nama am dan perkataan am tersebut bermakna biasa (Abdullah,2008).

2.1.3 Kata ganti nama
Kata ganti nama ialah perkataan yang menjadi pengganti kata nama khas dan kata nama am. Berikut adalah secara ringkas tentang kata ganti nama.

2.1.3.1 Kata ganti nama tunjuk
Kata ganti nama tunjuk ialah perkataan yang menjadi pengganti kata nama dan mendukung maksud yang menunjukkan benda atau perkara. Terdapat dua kata ganti nama tunjuk iaitu ini dan itu. Ini menunjukkan sesuatu benda yang dekat dan itu menunjukkan sesuatu benda yang jauh.

2.1.3.2 Kata ganti nama diri
i.              Kata ganti nama diri tanya.
Kata nama diri tanya ialah perkataan yang merujuk benda atau orang dalam bentuk tanya. Contoh yang terdapat dalam artikel adalah
ii.             Kata ganti nama diri orang

Kata ganti nama orang mengandungi perkataan yang mmerujuk diri orang yang tertentu iaitu diri orang pertama, diri orang kedua dan diri orang ketiga.
2.2 Kata kerja
Menurut Norliza(2008) kata kerja didefinisikan sebagai perbuatan yang dilakukan. Kata kerja ialah perkataan yang menjadi inti bagi binaan atau konstraksi frasa kerja. Terdapat dua jenis kata kerja iaitu kata kerja tak transitif dan kata kerja transitif.

2.2.1  Kata kerja tak transitif
Kata kerja tak transitif ialah kata kerja yang tidak memerlukan penyambut atau objek sesudahnya. Kata kerja tak transitif  tidak menggunakan sebarang objek atau penyambut selepas kata kerja tersebut (Siti Hajar,2011)
2.2.2 Kata kerja transitif
            Menurut Tatabahasa Dewan, kata kerja transitif ialah kata kerja yang mengandungi objek yang terdiri daripada frasa nama untuk melengkapkan maksudnya.  Menurut Faridah Nazir (2013), kata kerja transitif bermaksud kata kerja yang mengandungi objek yang terdiri daripada frasa nama untuk melengkapkan maksudnya.  Kata kerja transitif pula terbahagi kepada dua iaitu kata kerja transitif aktif dan kata kerja transitif pasif.
 2.3 Kata adjektif
Menururt Abdullah (2008), kata adjektif menunjukkan sifat kata nama, baik kata nama yang menunjukkan benda, orang tempat atau idea. Dalam ayat, kata adjektif berfungsi untuk menerangkan keadaan atau sifat bagi sesuatu kata nama atau frasa nama. Menurut Tatabahasa Dewan Edisi Baharu, terdapat sembilan kata adjektif.
            
Rajah 4 : Kata Adjektif
2.3.1  Kata adjektif keadaan/sifatan
Kata adjektif keadaan bermaksud kata adjektif yang terdiri daripada kata yang menerangkan perincian kualiti tertentu pada tabiat atau kelakuan serta perangai manusia (Ab. Razak,1994).
2.3.2 Kata Adjektif Ukuran
Kata adjektif ukuran memberi pengertian ukuran sebagai penerangan (Ab. Razak,1994).
2.3.3 Kata Adjektif Jarak
Kata adjektif jarak menerangkan jarak antara dua titik, iaitu daripada penutur kepada benda yang dirujuknya (Ab. Razak,1994)
2.3.4 Kata Adjektif Cara
Menurut Tatabahasa Dewan Edisi Baharu, kata adjektif cara ialah perkataan yang memberi pengertian keadaan kelakuan atau ragam sebagai penerang kata nama.

2.3.5 Kata Adjektif Pancaindera
Menurut Tatabahasa Dewan Edisi Baharu, keta adjektif jenis ini terdiri daripada perkataan yang memberi pengertian konsep rasa, pandang, dengar, bau, sentuh atau gabungan kelima-lima indera sebagai penerang kata nama.
2.3.6 Kata Adjektif Perasaan
Kata adjektif perasaan pula terdiri daripada perkataan yang memberi pengertian konsep perasaan sebagai penerang kata nama dan harus diikuti kata sendi nama (Tatabahasa Dewan Edisi Baharu, 1996)
 .4 Kata tugas
Kata tugas ialah kata-kata yang menjalankan tugas, sama ada terhadap kata atau ayat keseluruhannya (Hassan,1988). Kata tugas ialah sejenis perkataan yang hadir dalam ayat, kalusa, atau frasa untuk mendukung sesuatu kata tugas sintaksis tertentu. Berdasarkan Tatabahasa Dewan Edisi Baharu, kata tugas dibahagikan kepada empat kelompok dasar kata tugas. Antaranya, kata penyambung ayat, kata praklausa, kata prafrasa dan kata pascakata.
Kata penyambung ayat merangkumi kata hubung gabungan dan kata hubung pancangan. Kata praklausa merangkumi kata seru, kata tanya, kata perintah, kata pembenar dan kata pangkal ayat. Seterusnya, kata prafrasa meliputi kata bantu, kata penguat, kata penegas, kata nafi, kata pemeri, kata sendi nama, kata arah dan kata bilangan. Akhir sekali iaitu kata pascakata iaitu kata penekan dan kata pembenda.

2.4.1 Kata penyambung ayat
i.              Kata hubung gabungan
Menurut Tatabahasa Dewan Edisi Baharu, kata hubung gabungan ialah sejenis kata yang menghubungkan dua klausa atau lebih yang sama tara sifatnya.
ii.             Kata hubung pancangan
Menurut Tatabahasa Dewan Edisi Baharu, kata hubung pancangan ialah jenis kata yang menyambung klausa-klausa tak setara atau klausa pancangan pada klausa utama atau klausa induk.
2.4.2 Kata praklausa
i.              Kata tanya
Kata tanya digunakan untuk menanyakan sesuatu atau menyoalkan sesuatu.
2.4.3Kata prafrasa
i.              Kata bantu
Kata bantu ialah jenis kata yang bertugas membantu frasa kerja, prasa adjektif, dan frasa sendi nama iaitu dengan menimbulkan makna-makna tambahan.

ii.             Kata penguat
Kata penguat ialah perkataan yang mendahului atau mengikuti kata adjektif dan berfungsi menguatkan maksud yang terkandung dalam kata adjektif.
iii.            Kata nafi
Kata nafi ialah perkataan yang menjadi unsur nafi frasa-frasa predikat, frasan nama, frasa kerja, frasa adjektif dan frasa sendi nama.
iv.           Kata pemeri
Kata pemeri ialah unsur yang menjadi pemeri hal atau perangkai antara subjek dengan frasa-frasa utama dalam predikat.
v.            Kata bilangan
Kata bilangan ialah sejumlah perkataan yang menjadi penerang jumlah pada frasa nama.
vi.           Kata penegas
Kata penegas ialah ialah sejumlah perkataan yang memberi penekanan pada bahagian tertentu dalam ayat.
vii.          Kata sendi
Kata sendi nama ialah perkataan yang letaknya di hadapan frasa nama.

PERBEZAAN PAKK DI DALAM DAN LUAR NEGARA


PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK DALAM NEGARA
Aspek
PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK LUAR NEGARA
        Menerapkan nilai-nilai murni supaya kanak-kanak dapat menghayati dan mengamalkannya sejak kecil

Matlamat
*      Pembentukan individu menekankan perkembangan intelektual secara umum terhadap sesuatu  subjek

*      PERMATA hanya menerima kanak-kanak yang berwarganera Malaysia
*      Kanak-kanak di PERMATA diambil daripada kanak-kanak yang sihat tubuh badan sahaja bukan mengalami masalah penyakit kornik atau Kekerangan upaya

Cara pengambilan kanak-kanak
*      HEAD START membolehkan semua warganegara memasuki sekolah tetapi dengan syarat penduduk yang bukan warganegara mestilah tinggal di USA melebihi 5 hingga 6 tahun
*      Head Start yang hanya mengambil pelajar yang kurang upaya untuk didedahkan dengan pembelajaran yang berguna
*      PERMATA adalah bermula daripada 0 hingga 4 tahun
*      Prasekolah adalah 5-6 tahun
*      Taska adalah antara 2-4 tahun
*      Tadika adalah antara 4-6 tahun
Tahap umur kanak-kanak

*      HEAD START adalah kanak-kanak bermula daripada 3 hingga 6 tahun
*      Montessori adalah kanak-kanak berumur daripada 2-4 tahun.
*      Regio Emillio adalah kanak-kanak antara 3-6 tahun
*      PERMATA syarat  pengambilan mestilah dari keluarga yang berpendapatan rendah
Syarat pengambilan kanak-kanak
*      HEAD START mengambil kanak-kanak terbiar di luar untuk menjamin masa depan mereka

*      TADIKA
*      TABIKA
*      TASKA
*      PASTI
*      KEMAS
*      PERMATA
Program
*      Head Start
*      Sure Start
*      Pendekatan Regio Emilio
*      Model Montessori
*      High scope
*      Frobelian

MALAYSIA
USA
UK
Asuhan Kanak-Kanak (bawah 4 tahun)
Nursery (bawah 3 tahun)
Day Care
Preschool(3-4/5 tahun)
Prasekolah (4-6 tahun)
Kindergarten (5- tahun)
Nursery (3-4 tahun)
Sekolah Rendah (7-12 tahun)
Primary (6-12 tahun)
Reception/ year 1(5 tahun)